اینترنت پرسرعت ADSL

تعرفه اینترنت پر سرعت مشترکین خانگی 
 
   
سرویس
مدت زمان
ترافیک
قیمت بازه زمانی رایگان
​​​ 18UP to سه ماهه
30G
300,000
ندارد
سه ماهه
64G
600,000
ندارد
سه ماهه
100G
890,000
ندارد
شش ماهه 
 118G 990,000
ندارد 
شش ماهه
230G 1,890,000  ندارد 
شش ماهه 
333G
 2,660,000 ندارد 
یک ساله 
200G
1,500,000  ندارد 
یک ساله
300G  2,220,000 ندارد 
یک ساله
500G  3,650,000 ندراد 


سرویس ترافیک ماهیانه
یک ماهه  سه ماهه شش ماهه یک ساله
​​​ ​ 128kbps ​3G 1,05,000
2,59,000
4,39,000 7,16,000
​5G 1,49,000 3,68,000
6,39,000 1,011,000
​10G ​2,59,000 6,29,000 1,052,000 1,749,000
 


سرویس ترافیک ماهیانه یک ماهه  سه ماهه شش ماهه یک ساله
​​​ ​ 256kbps ​3G ​115,000
288,000
495,000 815,000
​5G ​159,000 397,000
694,000 1,110,000
​10G ​269,000 658,000
1,108,000
1,848,000
 


سرویس ترافیک ماهیانه یک ماهه  سه ماهه شش ماهه یک ساله
​​​ ​512kbps 5G ​174,000 440,000
776,000 1,258,000
10G 284,000 702,000 1,190,000 1,996,000
15G 374,000 920,000 1,604,000 2,733,000
20G 464,000 1,138,000 2,019,000
3,471,000
 


سرویس ترافیک ماهیانه یک ماهه  سه ماهه شش ماهه یک ساله
​​​ ​ 1024kbps ​5G ​194,000
498,000
887,000 1,455,000
10G 304,000 760,000 1,300,000 2,193,000
15G 394,000 978,000 1,715,000 2,930,000
​20G 484,000 1,197,000
2,129,000 3,669,000
30G 664,000 1,633,000
2,956,000 5,145,000
  سرویس ترافیک ماهیانه یک ماهه  سه ماهه شش ماهه یک ساله
​​​ ​ 2048kbps ​10G 324,000
819,000
1,411,000 2389,000
20G 504,000 1,255,000 2,239,000 3865,0,00
30G 684,000 1691,000 3067,000 5,341,000

                                                                                                               

                                                               هزینه ترافیک مازاد
 


میزان ترافیک 1GB
3GB
5GB
10GB
15GB
20GB 30GB
50GB
100GB
قیمت(ریال) 30,000  90,000  134,000  244,000  334,000  424,000  604,000 904,000 1,654,000
       


 
 
 
                                                         مالیات بر ارزش افزوده به مبالغ فوق اضافه می گردد.
                                                         هزینه دایری و تخلیه خطوط 100000 ریال می باشد.
                                                       ترافیک مصرفی از ساعت 2 الی 6 بامداد در تمامی روزهای هفته، رایگان می باشد.